membrete2

Currículum Animacins 3D, Jocs i Entorns Interactius

 

RD 1583/2011 (BOE 15/12/2011)

      Currículum       Correcció d'errades

Horari

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Animador 3D. Animador 2D. Intercalador. Modelador 3D. Grafista digital. Generador d'espais virtuals. Tècnic d'efectes especials 3D. Integrador multimèdia audiovisual. Desenvolupador d'aplicacions i productes audiovisuals multimèdia. Editor de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius. Tècnic en sistemes i realització en multimèdia.

 

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Disseny, dibuix i modelatge per a animació.

Animació d'elements 2D i 3D.

Color, il·luminació i acabats 2D i 3D.

Realització de projectes multimèdia interactius.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Projectes d'animació audiovisual 2D i 3D.

Projectes de jocs i entorns interactius.

Desenrotllament d'entorns interactius multidispositiu.

Realització del muntatge i postproducción d'audiovisuals.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d'animacions 3D, jocs i entorns interactius.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats . Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS.

El títol de Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.

 

Ensenyament públic

                   

    http://www.ceice.gva.es/documents/162777557/162777722/FSEpos_val.jpg/f2ab3a10-2ca4-4044-81e0-364d159d72a1?t=1460561926590?t=1460561926590