membrete2

Curriculum d'Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge

 

RD 1686/2011 (BOE 27/12/2011)  Currículum CV Horari

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Càmera de cine, vídeo i televisió. Ajudant de càmera. Càmera d'ENG (Electronics News Gathering) . Il·luminador de televisió. Ajudant d'il·luminació. Responsable d'il·luminació en espectacles en viu. Luminotècnic d'espectacles en viu. Tècnic de taules de control d'il·luminació en espectacles. Fotògraf. Foto fixa. Reporter gràfic. Retocador fotogràfic digital. Supervisor de sistemes digitals i vectorials d'imatge.

 

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Planificació de càmera en audiovisuals.

Luminotècnia.

Control de la il·luminació.

Projectes fotogràfics.

Tractament fotogràfic digital.

Gravació i edició de reportatges audiovisuals.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Segon curs:

Presa d'imatge audiovisual.

Projectes d'il·luminació.

Presa fotogràfica.

Processos finals fotogràfics.

Projecte d'il·luminació, captació i tractament d'imatge.

Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats . Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D'IMATGE

El títol de Tècnic Superior en Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Imatge Fotogràfica, branca Imatge i So. (FP2) .

Tècnic Especialista en Imatge Fílmica, branca Imatge i So. (FP2) .

Tècnic Especialista en Mitjans Audiovisuals, branca Imatge i So. (FP2) .

Tècnic Especialista en Operacions en radiotelevisió, branca Imatge i So. (FP2) .

Tècnic Especialista en Operacions Imatge i So, branca Imatge i So. (FP2) .

Tècnic Especialista en Mitjans Audiovisuals, branca Imatge i So. (FP2) .

Tècnic Superior en Imatge (LOGSE).

Ensenyament públic

                   

    http://www.ceice.gva.es/documents/162777557/162777722/FSEpos_val.jpg/f2ab3a10-2ca4-4044-81e0-364d159d72a1?t=1460561926590?t=1460561926590