membrete2

Curriculum So per a Audiovisuals i Espectacles

 

RD 1682/2011 (BOE 16/12/2011) Currículum CV  Horari

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cap de so de cine, audiovisuals i espectacles. Tècnic de so de cine i audiovisuals. Tècnic de so directe. Tècnic de gravació de so en estudi. Tècnic de gravació musical. Tècnic de so per a PA (public address) . Tècnic de monitors de so. Tècnic de sistemes de so. Tècnic de so en sistemes sense fil. Tècnic en sistemes de microfonia. Especialista de so. Muntador i editor de so. Mesclador i masterizador de so.

 

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Planificació de projectes de so.

Instal·lacions de so.

So per a audiovisuals.

Electroacústica.

Comunicació i expressió sonora.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Control de so en directe.

Gravació en estudi.

Ajustos de sistemes de sonorització.

Postproducción de so.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de so per a audiovisuals i espectacles.

Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats . Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES.

El títol de Tècnic Superior en So per a Audiovisuals i espectacles permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Superior en So. (LOGSE)

Ensenyament públic

                   

    http://www.ceice.gva.es/documents/162777557/162777722/FSEpos_val.jpg/f2ab3a10-2ca4-4044-81e0-364d159d72a1?t=1460561926590?t=1460561926590